Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kvote 1 og 2

Kvote 1

For at søge kvote 1 skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt de specifikke adgangskrav til den søgte uddannelse.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgnings- og dokumentationsfrist den 5. juli kl. 12.00, middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk

Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli.

Hvem optages?

Vurderingen i kvote 1 sker på grundlag af den første adgangsgivende eksamen og efter princippet om faldende kvotient (eksamensgennemsnit). Det vil sige, at ansøgere med de højeste kvotienter optages, indtil der ikke er plads til flere. Den sidst optagne ansøgers kvotient, er grænsekvotienten, og den er først kendt, når hele optagelsen er afsluttet den 28. juli.

Du kan ikke forbedre kvotienten fra din første adgangsgivende eksamen, men du må gerne efterfølgende tage supplerende fagniveauer, hvor disse f.eks. er krævet som specifikke adgangskrav.

Kvote 2

Video: Vejledningscenteret, AU

 

Når du søger via kvote 2, skal du opfylde kravet om en adgangsgivende eksamen samt opfylde de specifikke adgangskrav til den uddannelse, du har søgt. Vi vurderer alle kvote 2-ansøgninger individuelt.

Ansøgningsfrist og svar på din ansøgning

Der er ansøgningsfrist i kvote 2 den 15. marts kl. 12.00 middag. Du skal søge om optagelse gennem www.optagelse.dk. Du får svar på din ansøgning om optagelse den 28. juli. 

Du skal dokumentere dine kvalifikationer i kvote 2

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du dokumentere dine kvalifikationer korrekt, ellers indgår de ikke i vurderingen af din ansøgning. Vores uddannelser kan have forskellige krav, så det er vigtigt, du ved hvilke kvalifikationer, vi lægger vægt på til netop den uddannelse, du søger om optagelse på. På bachelor.au.dk kan du finde den uddannelse, du er interesseret i og på uddannelsens side kan du læse om, hvilke kvalifikationer, du bliver vurderet på.

Frist for at dokumentere dine kvalifikationer

Alle dine kvalifikationer skal være afsluttet og dokumenteret senest 15. marts, hvis de skal indgå i vurderingen af din kvote 2-ansøgning.

Kvote 2 udvælgelseskriterier

Der er forskellige kvote 2 udvælgelseskriterier alt efter hvilken uddannelse, du ønsker at søge om optagelse på. På bachelor.au.dk kan du finde den uddannelse, du er interesseret i og under fanen ”Adgangskrav” på den enkelte uddannelsesside, kan du læse om kvote 2 udvælgelseskriterierne.

Kvote 2 vurderingen kan deles ind i følgende overordnede kriterier:

Helhedsvurdering ud fra Fagsnit og Særlige kvalifikationer

Ved en stor del af uddannelserne på Aarhus Universitet vurderer vi ansøgerne i kvote 2 ud fra en samlet og konkret helhedsvurdering på baggrund af:

 1. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit) og
 2. Særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Alle ansøgere, der opfylder adgangskravene, bliver vurderet. Vi tilbyder optagelse til dem, som vi vurderer bedst kvalificerede ud fra helhedsvurderingen af gennemsnittet af særlige relevante fag (fagsnit) og særligt relevante dokumenterede kvalifikationer.

Husk at du skal dokumentere dine kvalifikationer korrekt

Det er vigtigt, at du dokumenterer dine kvalifikationer korrekt, da de ellers ikke vil indgå i vurderingen af din ansøgning. Du kan finde retningslinjerne for dokumentation under afsnittet Særlige kvalifikationer længere nede på siden.

Vægtning af fagsnit og særlige kvalifikationer
Fagsnittet udgør den første og væsentligste del af indplaceringen på prioriteringslisten over ansøgere. Du kan få en højere placering på prioriteringslisten, hvis vi vurderer, at du har særlige kvalifikationer. Vi lægger normaltvist op til 1,0 til dit fagsnit, hvis vi vurderer, at du har særligt relevante kvalifikationer.

Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (fagsnit)

Vi laver en udregning af dit fagsnit ud fra uddannelsens særligt relevante fag. Du kan på bachelor.au.dk finde den uddannelse, du er interesseret i. I afsnittet Adgangskrav vil det fremgå, hvilke fag, der er særligt relevante for uddannelsen.

Du skal være opmærksom på, at de særligt relevante fag ikke nødvendigvis er de samme fag som de specifikke adgangskrav.

Sådan udregner vi dit fagsnit:

 1. Eventuelle karakterer efter 13-skalaen konverteres til karakterer efter 7-trinsskalaen
 2. Hvis der er flere karakterer i samme fag, så udregner vi først faggennemsnittet for hvert enkelt fag. Det kan være, at du både har en mundtlig og skriftlig karakter og/eller både årskarakterer og eksamenskarakterer.
 3. Ud fra de ovenfor udregnede faggennemsnit regner vi et samlet gennemsnit ud, som vil være dit kvote 2-fagsnit.

Hvis du ikke har det krævede kvote 2-fag eller det krævede niveau eller mangler en karakter i faget

Mangler du et kvote 2-fag eller det krævede niveau, vil karakteren 0 indgå i udregningen. Dette gælder også, hvis du sommersupplerer i år – din karakter fra sommersupplering kan ikke indgå i dit fagsnit. Det vil ligeledes være karakteren 0, der indgår i udregningen.

Når karakterer opnået ved supplering efter d. 5. juli desværre ikke indgår i udregningen af dit kvote 2-fagsnit skyldes det, at studiepladser til alle landets videregående uddannelser fordeles, før vi kender karaktererne for sommersuppleringskurser. 

Har du ikke en karakter i et særligt relevant kvote 2-fag, men kun niveauet (fx ved en bestået engelsktest som TOEFL, en Individuel Kompetencevurdering eller en rektorerklæring), vil karakteren 0 indgå i udregningen.

Se to eksempler på hvordan vi udregner dit kvote 2 fagsnit.

Hvis du mangler et fag eller vil forbedre dit fagsnit

Hvis du mangler et fag eller ønsker at forbedre dine karakterer, kan du undersøge mulighederne hos VUC/GSK.

Læs mere om gymnasial supplering.

Fristen for at dokumentere dine nye karakterer er d. 5 juli. Du skal altså være opmærksom på, at karakterer for supplering, der afsluttes efter den 5. juli (sommersupplering), ikke kan indgå i kvote 2-fagsnittet, og i stedet vil karakteren 0 indgå i udregningen.

Særligt relevante kvalifikationer

Udover fagsnittet foretager vi en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt du har opnået særlige kvalifikationer fx igennem udlandsophold, erhvervserfaring, videregående og meritgivende uddannelse eller lignende.

Vi lægger vægt på følgende parametre i vores vurdering:

 1. Kvalifikationerne skal være relevante for den uddannelse, du søger om optagelse på
 2. Kvalifikationerne forekommer ikke sædvanligt blandt ansøgerne

Eksempler på særligt relevante kvalifikationer har tidligere været: At arbejde som laborant i en kemisk virksomhed i forhold til optagelse på bacheloruddannelsen i molekylærbiologi eller molekylær medicin (modsat betragtes det ikke som et særligt relevant forhold, at du har arbejdet i pakkeriet på en kemisk virksomhed). Det er altså vigtigt, at de særlige kvalifikationer er tæt koblet til uddannelsen.

Du skal uploade dokumentation for dine særlige kvalifikationer
Hvis du har afsluttet en aktivitet, for eksempel erhvervsarbejde, som du mener er relevant for den uddannelse, du søger ind på, skal du uploade dokumentation for det til din ansøgning på www.optagelse.dk, så det kan indgå i din kvote 2 vurdering. Du skal uploade dokumentationen senest 15.marts.

Hvis du har relevant erhvervserfaring
Hvis du har erhvervserfaring, du mener er relevant i forhold til den uddannelse, du søger optagelse på, kan du for eksempel dokumentere det med en udtalelse fra din arbejdsgiver. Udtalelsen skal indeholde en beskrivelse af dine arbejdsopgaver, ansættelsesperioden, timetal pr. uge samt være underskrevet af arbejdsgiveren eller på firmaets brevpapir. Det skal også fremgå, om dit job har været lønnet eller ulønnet. Hvis det ikke fremgår, om det har været lønnet arbejde, kan du uploade en lønseddel sammen med din øvrige dokumentation.

Hvis du har bestået en relevant uddannelse
Hvis du har bestået en hel eller dele af en relevant uddannelse, kan du dokumentere det med et eksamensbevis, en studieudskrift eller karakterudskrifter og eventuelt studieordning. Karakterudskrifter og studieudskrifter skal være stemplet og underskrevet af uddannelsesinstitutionen.  

Hvis du har opnået andre relevante kvalifikationer
Hvis du har lavet noget andet end erhvervsarbejde og uddannelse, som du mener er relevant for netop den uddannelse, du søger ind på, kan du uploade dokumentation for det til din ansøgning på www.optagelse.dk. Det er ikke nok at uploade et dokument, hvor du selv beskriver, hvad du har lavet - dine kvalifikationer skal dokumenteres.

Udvælgelseskriterier til Naturvidenskabelige og Tekniske bacheloruddannelser

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (på den enkelte uddannelses adgangskravsside står hvilke fag, der er særligt relevante)

Læs mere om adgangsprøven på denne side

Udvælgelseskriterier til Diplomingeniøruddannelser

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end antal pladser i kvote 2, vil følgende kriterier indgå i en helhedsvurdering af ansøgningerne:

 1. Score fra adgangsprøve
 2. Gennemsnit af særligt relevante kvote 2-fag (på den enkelte uddannelses adgangskravsside står hvilke fag, der er særligt relevante)
 3. Andre særligt relevante dokumenterede kvalifikationer

Læs mere om adgangsprøven på denne side

Andre kvote 2 udvælgelseskriterier

Nedenfor ses de uddannelser, som har sine helt egne kvote 2 udvælgelseskriterier:

Tandplejer - se kvote 2 udvælgelseskriterierne her

Medicin – se kvote 2 udvælgelseskriterierne her